2.12.2018

Obchodné podmienky SunAgency

Podmienky spracovania údajov

Po odoslaní formulára bude spoločnosť Sun Agent s.r.o. (IČ 06326579) (ďalej len Správca) spracovávať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov 101/2000 Zb. a v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 poskytnuté osobné údaje za účelom náboru zamestnancov na vyššie uvedenú pracovnú pozíciu. Správca funguje ako personálna alebo pracovná agentúra a osobné údaje môže v súlade s účelom poskytnúť tretím stranám.

Beriem na vedomie, že poskytnutím osobných údajov Správcovia mám právo na:

  • (I) na prístup k osobným údajom
  • (II) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov
  • (III) podanie vysvetlenia v prípade podozrenia, že spracovanie mojich osobných údajov narúša ochranu môjho osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi
  • (IV) požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenie nakladania s osobnými údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením,
  • (V) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
  • (VI) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané nezákonne
  • (VII) na prenosnosť údajov
  • (VIII) právo na námietku, po ktorej spracovaní mojich osobných údajov ukončí, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov.

Sprostredkovanie práce je úplne ZADARMO.